informacje o przetwarzaniu
danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uważna Pracownia Terapii, Kamila Fryc z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 28/2, NIP: 777 291 26 15, REGON: 361267083. Z Administratorem można skontaktować się mailowo: k.fryc@uwaznapracownia.pl, telefonicznie: +48 796 030 230 lub listownie na adres firmy.

  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy (ustnej lub pisemnej) na świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych lub psychiatrycznych oraz jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, tj.: księgowości i rozliczeń podatkowych, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie i elektronicznie w celu realizacji zadań poprzez Uważną Pracownię Terapii.

  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do celów wymienionych powyżej.

  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu automatycznemu.

  6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty do tego upoważnione przez Administratora tj. specjaliści, do których Państwo uczęszczacie, biuro rachunkowe oraz dostawca oprogramowania informatycznego do zarządzania placówką.

  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i realizacji ww. zadań. Odmowa podania danych będzie podstawą do odmowy udzielenia świadczenia, ponieważ uniemożliwia realizację celu.

  9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i będą przechowywane nie dłużej niż tego wymagają przepisy prawa.

  10. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 lub ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Państwa danych na jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 1.

  Ostatnia aktualizacja: 15.08.2023